Kulsprutepistol m/40

Typ Thompson

Utdrag ur Soldatinstruktion för Infanteriet 1943

 

Bild ifrån Vapenmuseet numera Armémuseum.

Bild 94 - Kulsprutepistol m/40.

Bild ifrån Vapenmuseet numera Armémuseum

En bild ifrån Stoeger katalogen 1929. 
Det var denna kulsprutepistol som Sverige köpte i svagt moderniserad form.

 

Kulsprutepistolens (bild 94) huvuddelar äro:                                                            

pipa, låda med buffert- och framföringsanordningar. underbeslag med avfyrings-, omställar- och säkringsanordningar. de rörliga delarna, kolv, förstock, riktmedel och magasin.

De rörliga delarna, som vid eldgivning röra sig fram och tillbaka, äro: slutstycke, handtag och regel.

Pipan är fastskruvad i lådan. Den är utvändigt försedd med kylflänsar, invändigt med 6 bommar och räfflor. Kalibern är 11,5 mm.

Lådan har i taket ett avlångt hål för handtaget och i högra i sidan ett utkastarhål, mitt för vilket utkastaren är fastsatt. Lådans inre är framtill cylindriskt för slutstyckets cylindriska del, baktill fyrkantigt för slutstyckets fyrkantiga del och har spår för regelns styrtappar. I spårens bakre del finnas filtpackningar, som skola vara indränkta med smörjmedel för styrtapparna. Undertill finnas spår för underbeslaget och längst bak underbeslagsspärren.

Manöverstången, som har en fläns, tjänstgör som styrtapp, främre delen för rekylfjädern, bakre delen – buffertstången - för buffertpackningen. Rekylfjädern är lagrad i hålet i handtagsstyckets bakre del, buffertstången i ett hål i lådans bakplan.

Underbeslaget täcker lådans undre, bakre del och fasthålles där av sin fläns samt av underbeslagsspärren. Nedtill är det utformat till en pistolkolv med varbygel. Framtill och på vänstra sidan sitter magasinsspärren samt framtill och upptill slulstycksspärren.

Avfyringsanordningen består bl a av avtryckare, avtryckarlänk och avtryckarstång, vilken har en fjädrande spänntand.

Omställaranordningen består bl a av omställare och omställarlänk. Då omställaren står på ”Single”, erhålles patronvis eld, då den står på ”Full auto”, automatisk eld.

Säkringsanordningen består bl a av säkerhetsspärren. Då säkerhetsspärren står på ”Safe”, är vapnet säkrat, då den står på ”Fire”, är det osäkrat.

Slutstycket har en främre cylindrisk del med utdragare. tändstift och hane samt en bakre, fyrkantig del. Denna är upptill urholkad och har läge för handtagsstycket samt på sidorna snedställda spår för regeln. Undertill finnas spännhak för avtryckarstången samt spår och hak för omställarlänken.

Handtaget har upptill ett grepp, som sticker upp genom hålet i lådtaket. Handtagsstycket är lagrat i slutstycket och har ett snedställt spår för regeln samt baktill hål för rekylfjädern.

Regeln är av gul metall och är lagrad i spåren på slutstycket och handtaget, vilka förskjutas inbördes, då regeln hhöjes eller sänkes.

Kolven och förstocken äro av trä. Kolven fasthålles vid underbeslaget av sin fläns och kolvspärren. Förstocken är fastskruvad på lådan.

Riktmedlen utgöras av korn på pipan och sikte på lådans bakre del. Siktet är ett ramsikte för 50 m (nedfällt) - 550 m.

Stavmagasinet rymmer 20 skott. Det sättes in underifrån.

Trummagasinet (bild 95) rymmer 50 skott och består bl a av trumma med lock, nyckel, rotor och magasinsfjäder. Då magasinet skall fyllas, lossas först nyckeln genom att dess fjäder lyftes, varefter nyckeln och locket tas bort. Patronerna placeras i spiralspåren med kulan uppåt. Början göres i det segment, som är närmast öppningen. Då trummagasinet är fyllt, sättes lock, nyckel och lockfjäder på. Magasinsfjädern spännes genom vridning på nyckeln. Därvid höres ett antal knäpp. Nyckeln skall vridas så många knäpp, som står angivet på magasinet. Trummagasinet sättes in från sidan.

Tillbehör äro:

ask: för reservdelar med innehåll, kulsprutepistolrem m/40, livrem med väska för 20 skotts magasin och väska för 50- skotts magasin, 4 st. 20-skotts magasin och 1 st. 50-skotts magasin.

 

 

Trummagasinet

 

 

 

Funktionering.

Kulsprutepistolen är konstruerad med fast pipa och slutstycksrekyl.

Då vapnet är laddat och klart till avfyring, hällas de rörliga delarna i tillbakafört läge av avtryckarstungen, vars spänntand griper in i slutstyckets spännhak. Handtaget och regeln ligga i sina bakre lägen i slutstycket. Tändstiftet hålles tillbakafört av tändstiftsfjädern. Undre delen av slutstyckets runda del ligger bakom översta patronen i magasinet.

Då avtryckaren drages bakut, för avtryckarlänken avtryckarstången till vågrätt läge. Slutstycket frigöres och föres framåt av rekylfjädern, varvid en patron införes i patronläget och fattas av utdragaren. Då slutstycket når sitt främsta läge, fortsätter handtaget framåt ytterligare ett kort stycke. Regelns styrtappar komma därvid in i det lutande spåret i lådan, så att regeln sänkes. Samtidigt slår hanens nedre ända mot lådan. varvid dess övre ända kastar fram tändstiftet (skottet avlossas), medan handtaget ännu är i rörelse framåt.

Krutgaserna pressa vid skottlossningen slutstycket bakåt. Regelns läge i de lutande spåren verkar emellertid som en utväxlingsanordning, så att handtagets rörelse bakåt blir hastigare än slutstyckets. Dessutom skall regeln pressas uppåt i de lutande spåren. Detta gör, att det i början fordras stor kraft för att pressa slutstycket bakåt. Så snart regelns styrtappar uppnå de längsgående spåren, upphör detta motstånd och de rörliga delarna fortsätta bakåt, bromsade endast av rekylfjädern. Det första skedet med stort motstånd varar emellertid så länge att kulan under tiden hinner lämna mynningen innan tätningen upphör.

Under första delen av den bakåtgående rörelsen upphör hanens tryck på tändstiftet, varvid detta föres tillbaka av sin fjäder. Under senare delen utdrages och utkastas hylsan. Den bakåtgående rörelsen hejdas av buffertanordningen.

Vid patronvis eld hakas slutstycket ånyo upp i tillbakafört läge av avtryckarstången. Vid automatisk eld fortsätter den fram- och återgående rörelsen, så länge avtryckaren hålles intryckt. Då magasinet är tömt, stannar slutstycket i tillbaka fört läge.

 

omställaren står på ”Full auto”, hålles avtryckarstången i vågrätt läge av avtryckarlänken, så länge avtryckaren är tillbakaförd.

Då. omställaren står på ”Single” , skjuter omställarlänken upp något ur underbeslaget. Om avtryckaren föres tillbaka, intar avtryckarstången vågrätt läge. Då slutstyckets omställarhak passerar omställarlänken, pressas denna framåt. Den drar då med sig avtryckarlänken, vilken därvid släpper sitt tag under avtryckarstången, så att spänntanden höjes. Slutstycket upphakas därför ånyo i tillbakafört läge.

säkerhetsspärren står på ”Safe”, kan spänntanden ej föras nedåt, varför avfyring är omöjliggjord. Vapnet kan icke säkras, då slutstycket är framfört (spänntanden är då nedpressad av slutstycket).

När magasinet är tömt, föres slutstycksspärren av patronföraren till ett sådant läge, att den hindrar avtryckarlänken att påverka avtryckarstången. Avfyring uteblir alltså, om avtryckaren föres tillbaka.

 

I särtagning och sammansättning.

Isärtagning sker på följande sätt.

a) Kontrollera att patronläget är tomt, magasinet borttaget och slutstycket framfört. Ställ säkerhetsspärren på ”Fire” och omställaren på ”Full auto”. Tryck in kolvspärren och tag bort kolven. Lägg vapnet med siktet nedåt.

b) Tryck in underbeslagsspärren och drag ut underbeslaget bakåt. Under senare delen av rörelsen skall avtryckaren hållas tillbakaförd, då annars avtryckarstången fastnar mot lådans bakre kant.

c) Tryck manöverstången framåt, så att buffertstången föres ut ur lådans hål samt tag ut manöverstång och rekylfjäder. Trycket framåt utföres bäst med en mejsel. Ena handen skall uppfånga delarna, vilka annars kastas ut ur lådan.

d) Håll vapnet rättvänt med ena handen under bakre delen av lådans öppning, så att fingrarna vid behov kunna hjälpa till. Gör handtagsrörelser:

1) bakåt - slutstycket faller ut

2) framåt - regeln faller ut

3) bakåt - handtaget kan tas bort.

e) Dessutom må vid behov utkastaren, utdragaren, hanen, tändstiftet och tändstiftsfjädern tas bort.

 

Sammansättning sker på följande sätt.

a) Sätt fast utkastaren, utdragaren, hanen, tändstiftet och tändstiftsfjädern.

b) Håll vapnet i ena handen med siktet nedåt.

1) Lägg in handtaget så, att greppet kommer ut genom hålet i lådans tak och så, att hålet i handtagsstycket blir vänt bakåt.

2) Häll handtaget framåt och lägg in regeln så, att den med ”Up” märkta sidan kommer uppåt, och så att pilen pekar framåt.

3) Häll delarna bakåt och lägg in slutstycket.

4) Häll delarna åter framåt och lägg ned vapnet.

c) För in rekylfjädern i handtagsstyckets hål. Tryck med en mejsel eller kniv in främre delen av fjädern i handtagsstycket. Pressa ytterligare ihop fjädern på manöverstångens främre ända och för in även denna i hålet. För ned manöverstången på sin plats.

d) Ställ säkerhetsspärren på ”Fire” och omställaren på. ”Full auto”. För in lådans spår i underbeslagets fläns och för underbeslaget framåt, tills underbeslagsbulten griper in. Sätt fast kolven.

e) Gör för kontroll mekanismspänning och blindavfyring.

 

 

 


Fotnot av O. Janson

Sverige var samtida med England att anta
Thompson M1928A1.

England var det första landet under 2:a Världskriget som använde denna kulsprutepistol i krig. Den användes med framgång av de brittiska commandosoldaterna vid räder såväl i Norge som på kontinenten.

Den mest kände läraren i hantering av den s.k. "Tommy gun" var kaptenen Billy Sykes.

Det var Kpt Billy Sykes och Kpt W.E. Fairbairn, som utbildade dessa commandosoldater i närstrid.

Dessa båda är kanske mest kända för sin stridskniv - Fairbairn-Sykes Fighting knife
som det talas om på en annan plats på denna hemsida.

Foto Imperial War Museum Nr H2646A

Bilden nedan Thompson 1928A1

 

Thompson med rekylbroms

Åter till sidan med
olika artiklar