Den fortsatta utvecklingen av kulsprutepistoler.

Här fortsätter O. Janson temat om kulsprutepistoler och tar då upp planerna på en ny kulsprutepistol runt om i världen.

av O. Janson 2007-09-30.

 

 

 

Nya krav på vapen och ammunition för olika uppgifter.

 

Den nya svenska vapnenkonstruktionen - CBJ MS (Modular System) som är ett komplett vapensystem.

 

Kulsprutepistol m/45 m.fl.  representerar utvecklingen ifrån 1:a Världskriget med de tyska kulsprutepistolerna i kaliber 9x19 mm. Vi skall nu gå vidare och se på en helt ny utveckling av såväl ammunition som kulsprutepistol.

Sverige har numera som enda landet i världen avfört kulsprutepistolen (läs Kpist m/45)  ifrån sin armé.
De klassiska kulsprutepistolerna var tunga och användes i en pistolkaliber. De var tunga av två skäl.

Nya konstruktioner har visat att kulsprutepistoler kan vara både lätta, smidiga och effektiva!
Detta gäller t.ex. H&K MP5 9 mm

Vanlig pistolammunition som 9 mm ammunition förmår inte att tränga igenom den modern skyddsutrustningen som soldaterna i moderna arméer har idag. Trots att 9 mm 39b ammunition är känd för sin goda genomslagskraft så går den inte igenom moderna splittervästar och moderna hjälmar på 100 meters avstånd. 

Detta klarar inte ens den svenska uppladdade ammunition med 39b-kulan, som Sverige exporterar till USA. Den går däremot genom de äldre typerna av splittervästar. Denna extra kraftiga ammunition har aldrig använts av det svenska försvaret utan bara av svenska polisen.

9 mm ammunition 39 b är numera avförd ifrån det det svenska försvaret.

2003 är all 9 mm ammunition såväl som alla kulsprutepistoler avsedd för dessa avförd ifrån såväl armén, flyget och marinen. Denna ammunition delas nu ut till den frivilliga skytterörelsen i Sverige.

Det svenska försvaret har kommit till samma slutsats som de övriga arméerna i Europa. 9 mm ammunition förmår inte att tränga igenom moderna skyddsvästar och hjälmar av Kevlar®.  Detta gör det meningslöst att använda vapen i 9x19 mm.
Endast hemvärn kommer att behålla kpist m/45b och då endast i fosfaterat utförande. De grönmålade kulsprutepistolerna återkallas eftersom de anses utslitna. Det finns fortfarande kvar stora lager av nya kulsprutepistoler m/45b som inte är målade utan endast fosfaterade. 

9 mm Kulsprutepistoler används fortfarande av olika arméer i framförallt terroristbekämpning eftersom man inte förväntar sig att dessa har skyddsvästar. Skyddsvästar klassas som försvarsmateriel i länderna runt Iraq och är därför förbjudna för civilbefolkningen att köpa utan tillstånd. De har blivit tillståndspliktiga!

Före det sista Iraq-kriget och kampen mot terrorismen så var militären inriktade på att bekämpa den hotbild som fanns sedan tidigare. De stora arméerna förväntade sig att soldaterna skulle bemanna komplexa vapensystem och den vanlige infanteristen betydelse skulle minimeras. I Iraq har det visat sig att  att detta inte håller fullt ut längre. Den reguljära krigsmakten angrips på djupet där de minst väntar sig det. Kriget har åter blivit en form av klassisk gerillakrigföring.

USA:s reguljära styrkor och ännu fler kontraktsanställda privatföretag använder därför kulsprutepistolen MP5 i Iraq. Ryssland och dess allierade använder 9 mm kulsprutepistoler i Tjetjenien med omnejd.

 


Många länder utvecklade den klassiska kulsprutepistolen till skillnad ifrån Sverige.

Många länder har utvecklat kulsprutepistoler efter andra världskriget. Nämnas kan UZI och H&K MP5. 
Man märker en tydlig utveckling till modernare kulsprutepistol om man ser på H&K MP5 

Uzi kpist

H&K kompakta MP5 i 9 mm Parabellum

H&K MP5

Den svenska polisen har antagit Heckler & Koch MP5 i 9 mm. 

MP5 skjuter ifrån stängt slutstycke och har en låsning med rullar liknande system som den ifrån slutet på kriget konstruerade tyska StG45 och senare den svenska AK4. 

Bild
Här syns slutstyckets låsrullar
Bild
Här är det nya magsinet till vänster och det gamla till höger.

MP 5 levererades i början med raka magasin men dessa visade sig orsaka eldavbrott varför man konstruerade om magasinen till böjda. De är dessutom billigare att tillverka.
Vapnet har bra precision och är mycket lätt att kontrollera under helautomatisk eldgivning. Det används fortfarande av många specialstyrkor runt om i världen. Dessa specialstyrkor använder ofta MP5 försedd med ljuddämpare. 

 

Ljuddämparen reducerar ljudet eller tar nästan helt bort det när kulsprutepistolen används med underljudsammunition dvs. kulans hastighet är långsammare än 330 m/s. Ljuddämpare har ytterligare positiva egenskaper oberoende av  typ av ammunition:

Dessa positiva effekter glöms ofta bort 

Många kulsprutepistoler har en integrerad ljuddämpare tillsammans med pipan. Detta medför att de kan skjuta med vanlig överljudsammunition. Gaserna tappas då av och kulans minskar så att den kommer under ljudhastigheten.

Som parentes kan nämnas att MP5 figurerade redan i Palmeutredningen. Här ser vi polisens lilla väska som inte behöver öppnas för att skjuta.

Bild MP5 med ljuddämpare och det nya svängda magasinet.

Bild ifrån H&K - MP5K som kan avfyras direkt inne ifrån väskan.

 

Utvecklingen av kpistar har ju följt utvecklingen av magasin. Det började med trummagasin. Gick sedan via enkelradiga magasin som ofta krånglade som på Sten Gun och de tyska MP40. Vidare sedan till kanske världens bästa magasin - det svenska för kpist m/45B. 
Magasinen anses ofta vara ivägen och man har därför sökt andra smidigare lösningar. Det första försöket gjordes i USA med Calico som aldrig blev någon framgång. En mycket mer lyckad och framgångsrik lösning gjordes av IZHMASH i Ryssland 1993. Vapnet kallades för PP-19 men blev mer känt under namnet Bizon.

 

Ryssland - Bizon

Ryssland är en ledande nation när det gäller handeldvapenutvecklingen i världen. De har alltid försökta att standardisera och förenkla tillverkningen. Ett bra exempel på detta är kulsprutepistolen Bizon, som produceras i ett flertal kalibrar, men används av ryssarna huvudsakligen i kaliber 9x18 mm men också i kalibern 7,62x25 som i sitt nya utförande har god penetrationsförmåga.

 

Lägg märke till markeringarna på  magasinet för  4/24/44/64 skott

Bizon konstruerades 1993 av Victor Kalashnikov och Alexey Dragunov som var ingenjörer hos IZHMASH JSC, som ligger i staden Izhevsk i Västra Ural. Vapnet består till 60% av delar ifrån den vanliga AK100, som fabriken producerar sedan tidigare. Vapnet har ett lite cylindriskt tubformat 64 skotts magasin. Magasinet har fyra hål med markeringar för att visa nivåerna 4/24/44/64 skott. Vapnet är ofta försett med ljuddämpare.
Vapnet är används av Spetsnaz och är för närvarande i bruk i Tjetjenien. 

 

Bizon är 

 

Bild på  Bizon med ljuddämpare.

Foton Valery Shilin 

Tekniska data Bizon:
• Konstruktion: Tungt slutstycke ifrån stängd mekanism
• Totallängd: 425/660 mm med infälld/utfälld kolv
• Vikt laddat vapen: 2,47 kg
• Magasinskapacitet: 64 patroner
• Eldgivning: Enkelskott och helautomatisk
• Eldhastighet: 650-700 skott/minut
• Max. effektiv skottvidd 50 m
• Kalibrar: 9x18 Makarov/ 7,62x25

[Top of the page]

 


 

Utvecklingen av PDW - en helt ny typ av kulsprutepistol.

Skytte med gevär och andra handeldvapen förväntas bli en andrahandsuppgift för soldaterna i dagens krig. Deras huvudsakliga uppgift idag är att bemanna och handha tyngre vapensystem. Endast 20% av soldaterna har traditionella uppgifter som förväntas av infanteriet. Detta medför andra krav på vapnen än de som vi sett efter andra världskriget. Dessa soldater, såväl som officerare, sjukvårdspersonal och mekaniserade förband behöver alla ett lite och kompakt vapen för sitt eget självförsvar. NATO kallar denna nya typ av vapen "PDW" (Personal Defence Weapon). Detta är egentligen en vidareutveckling av tanken med kulsprutepistoler. En pistol är för svår att träffa med, utan lång utbildning. Karbiner och gevär är för långa och klumpiga. Det var dessa erfarenheter som låg bakom utvecklingen av kulsprutepistoler och senare automatkarbiner fram till andra världskriget. USA utvecklades M1 Carbine och i tyskland StG44 som sedermera utvecklades till moderna automatkarbiner. Kraven på ett behändigt vapen som kulsprutepistolen uppfyllde kvarstår. 

 

NATO kräver att ammunitionen förmår att på 100 m penetrera all modern skyddsutrustning som Kevlar® hjälmar och västar av materialet "CRISAT". CRISAT  består av 1,6 mm Titan och 20 lager Kevlar®. 

De huvudsakliga kraven på den nya typen av PDW vapen som NATO har ställt upp är: 

Numera har de flesta arméer optiska riktmedel på sina vapen.  Det finns kikarsikten som i de flesta fall är försedda med belysta riktmedel. Det finns också olika typer av rödpunktssikten, som är enastående att använda vid snabba skottlägen. Den svenska firman Aimpoint har visat sig mycket framgångsrik på detta område. USA armé har antagit Aimpoints modell Comp M2.

För närvarande finns det tre skolor för hur man skall lösa den kravspecifikation på PDW.

  1. Man använder redan existerande ammunition särskilt då 5,56 NATO. Man vill ha ett kort vapen som är utrustat med optiska riktmedel. Man tänker sig snarare en kort automatkarbin än en kulsprutepistol. Ett sådant vapenkoncept kan aldrig byggas om till en pistol. Dessa vapen kan aldrig bli lika små som en kulsprutepistol. Detta beror på att rekylen gör vapnet svårkontrollerat.
     
  2. Det andra alternativet är ett helt nykonstruerat vapensystem runt nya patroner. Patronen måste vara klart överlägsen vanliga pistolpatroner och ändå inte vara för lång. Prestanda för ammunitionen måste närma sig den som en automatkarbin har.
     
  3. Ryssland har gått sin egen väg som vanligt och använder moderna kulsprutepistoler i 9x19 mm och med högre hastighet och lättare dubbelmantlade härdade stålkärnor som slår igenom kroppsskyddet. De använder sig av underkalibrerad sabot hög-hastighetsammunition liknande den som vi har till våra prickskyttar.

     

 

1:a alternativet - 5,56 mm patroner och kortade befintliga automatkarbiner.

Ett vapen som hör till den första kategorin har konstruerats av Heckler & Koch och kallas G36C.

G36 är en av de förnämsta om inte den bästa automatkarbinen som finns vid början på 20-hundratalet.  Bilden nedan är i huvudsak en kort automatkarbin.

 

 

Bild Heckler & Koch G36C (Foto H&K)

Tekniska data HK G36C:
• Konstruktion: Gasuttag med vridbart slutstycke.
• Totallängd: 500/720 mm med infälld/utdragen kolv
• Vikt tomt vapen: 2,8 kg
• Magasinskapacitet: 30 eller 100 patroner
• Eldgivning: Enkelskott och helautomatisk
• Eldhastighet: 750 skott/minut
• Kaliber 5,56x45 mm

Källa Heckler & Koch

 

Det ryska alternativet.

Kalashnikov AKS-74U 

AKS-74U (där U står för Ukorochennyj som betyder Förkortad) är en mycket kort automatkarbin. Den utvecklades under senare delen av 70-talet. Den var avsedd som ”självförsvarsvapen” för officerare, helikopterförare, fordonsförare och stridsvagnsbesättningar, med andra ord en PDW (se nedan). Dess prestanda ligger nära en vanlig kpist. Träffsäkerheten är bristfällig på längre avstånd. Detta gäller särskilt under helautomatisk eldgivning. Maximalt stridsavstånd anses vara så kort som 200 m.

AK-74U

 

Tekniska data Kalashnikov AKS-74U:
• Konstruktion: Gas opererad med roterande slutstycke med två låsklackar
• Totallängd: 735 mm / med fälld kolv 490 mm
 
• Vikt laddat vapen: 2,71 kg
• Magasinskapacitet: 30 patroner
• Eldgivning: Enkelskott 3-skott och helautomatisk
• Eldhastighet: 650-735 skott/minut
• Max. effektiv skottvidd 20 m
• Kalibrar: 5,45x39

 


 

2:a alternativet - med nya patroner och små lätta vapen.

 

FN kulsprutepistolen P90

När det gäller den andra kategorin så har FN Herstal först ut i mitten på 90-talet med att konstruera ett helt nytt vapensystem runt en nykonstruerad patron 5,7x28 mm. Ammunitionen väger hälften av vad 9 mm ammunition gör. Rekylen är 2/3 av en liknande 9 mm 39b patron och 1/3 av en 5,56 mm patron till ak5. Detta gör att mer ammunition kan bäras av soldaten och att vapnet är lättare att kontrollera under helautomatisk eldgivning. Ammunitionen överlämnar nästan all sin rörelseenergi till målet.

Det är helt klart att FN har gjort en mycket lyckat koncept av sin nya patron, kulsprutepistolen P90 och en pistol i samma kaliber, som kallas Five seveN.

Bild: Överst P90 
patronerna SS-190 i mitten och 
nederst pistolen Five seveN (FsN)

Foto FN Herstal.

 

Patron 5,6x28
SS190
ifrån vänster Vanlig, Spårljus, 
Underljudspatron, 
Soft för att minska skadorna på kulfånget.

Projektilen ifrån denna patron slår igenom all modern skyddsutrustning som bärs av soldater på 200 m avstånd om  den är skjuten ur kulsprutepistolen och på 50 m om den är skjuten ur en pistolen. Projektilen består av en ogivalformad stålkula som sedan följs av en aluminiumkropp

Kulsprutepistolen P90 är ett litet kompakt vapen som väl fyller NATO kraven. Kulsprutepistolen har ett 50-skottsmagasin som ligger ovanpå vapnet.
Vapnets mått är 500 mm långt 200 mm högt och 55 mm brett

bild: FN Herstal kulsprutepistol P90 (Foto FN)

 

Tekniska data FN P90:
• Konstruktion: Tungt slutstycke ifrån stängd mekanism
• Totallängd: 500 mm
• Vikt laddat vapen: 3 kg
• Magasinskapacitet: 50 patroner
• Eldgivning: Enkelskott och helautomatisk
• Eldhastighet: 900 skott/minut
• Max. effektiv skottvidd 200 m
• Kulvikt 2 gram
• Proj. mynningshastighet: 715 m/s

FN P90 kan hanteras fullt ut vare sig man är höger- eller vänsterskytt.

Vapnet har antagits av ett flertal länder bland dem Saudiarabien.

Ammunitionen har visat sig ha brister när det gäller genomslag och verkan i målet.
Vapnen har där endast antagits i mycket begränsad omfattning.

[Top of the page]


 

Heckler & Koch kulsprutepistol MP7.  (PDW)

Den tyska firman Heckler & Koch har under 2001 tagit fram ett eget riktigt PDW. Vapnet kallades först för HK PDW men har nu döpts om till HK MP7. Vapnet har redan antagits av vissa specialtrupper som KSK

Bild HK MP7 (foto HK)

MP7 är en kompakt kulsprutepistol som har magasinet genom kolven liknande UZI. Den har ett främre infällbart grepp och en utdragbart axelstöd liknande MP5. Om såväl det främre greppet som axelstödet är infällt, så kan vapnet bäras som en pistol i ett hölster! Det går även att skjuta med vapnet när det ser ut som en pistol. Detta är en uppskattad egenskap av specialstyrkor i närstrid. 

Svenska polisens Nationella Insatsstyrka (NI) har testat vapnet. De är mycket imponerade av vapnet. Chefen för beväpningen av NI  anser att detta är ett av de mest lätthanterliga, effektiva och mest ändamålsenliga vapen som finns.

Ni kan läsa mer om vapnet här>>>>>    

Hela det nya vapnet är gjort av polymer med stålförstärkningar. Denna materialkombination har ju visat sig vara en mycket bra för moderna vapen. Den användas i bl.a. Glockpistolen.
Funktionen är av det lite ovanliga slaget för detta lilla slag av vapen, eftersom den bygger på principen gasuttag och roterande slutstycke, som till en viss del påminner om HK G36 (se bild med soldat). 

 

Säkring och omställare för skottgivning kan nås på båda sidor om vapnet. Eldhastigheten är 950 skott/minut. Trots detta så är vapnet mycket lättkontrollerat vid helautomatisk eldgivning tack vare den låga rekylen.

Patronen har kaliber 4,6x30 mm och laddas med en spetskula helt i stål överdragen med en kopparmantel. Patronen har utvecklats i samarbete med Royal Ordnance, Radway Green i England.
Kulan väger 1,6 gram och har en mynningshastighet på 725 m/s.
HK hävdar att projektilen har full penetrationsförmåga på CRISAT skyddsvästar på 200m.

Bild HK MP7 4,6x30 mm (foto HK)

 

Tekniska data HK MP7:
• Konstruktion: Gasuttag med vridbart slutstycke.
• Totallängd: 340/540 mm med infälld/utdragen kolv
• Vikt tomt vapen: 1,5 kg
• Magasinskapacitet: 20 eller 40 patroner
• Eldgivning: Enkelskott och helautomatisk
• Eldhastighet: 950 skott/minut
• Max. effektiv skottvidd 200 m
• Kulvikt 1,6 gram
• Proj. mynningshastighet: 725 m/s

Historien har visat att det är utvecklingen av patroner som sker först och därefter byggs det vapen som passar till patronen

Utvecklingen av små kompakta vapen har inte slutat. Den militära utrustningen är kravspecificerad och man vill ha rena infanterivapen som är lite längre och korta behändiga PDW.  Valet står nu mellan nya patroner eller gamla. Skall de konservativa militärerna som alltid föredrar att utkämpa nästa krig enligt förutsättningarna för det förra eller skall de progressiva militärerna inse fördelarna med nya avgörande vapensystem även för den enskilde soldaten.

Problemet med dessa båda PDW vapen är att patronerna är något svaga jämfört med 5,56 NATO. I avvaktan på en kraftigare men liten patron så avvaktar ländernas arméer.

[Top of the page]

 

Sverige vill också följa trenden med korta pipor och massor av tillbehör.

I Sverige envisas gamla traditionella militärer med att snegla på det stora landet i väster och försöka förkorta AK5 till AK5C med 5,56 NATO patronen. Detta trots att det är allmänt känt att denna patron inte fungerar i vapen med kortare pipor.
Kulan splittras nämligen inte vid lägre kulhastighet och verkan i målet blir därför för dålig.
 

 

Drömmen för vapenutvecklaren i det stora landet i väster?
Den svenska drömmen
- ett kort vapen med

- en 350 mm kort pipa (14 tum)

Dessutom vill man använda sikten som inte förstorar. Redan när tyskarna anföll Polen 1939 märkte de behovet av förstorande riktmedel!

Våra fredliga f.d. militärer som sysslar med vapenutveckling har tydligen inte märkt det än.

US Army köpte först Aimpoint men går nu ifrån dessa icke förstorande riktmedel till förmån för Trijicon ACOG 4x. Aimpoint har tagit fram en sats för förstoring som köpts av USA bara för att inte behöva kasta alla gamla dyra Aimpointsikten.

källa http://www.dtic.mil/

Av diagrammet till vänster framgår det helt klart att 5,56 kulan förlorar sin förmåga att slå igenom skyddsvästar och brister i sin verkan i mjuka mål när piplängden minskas ifrån 508 mm (20")
till 368 mm (14,5").

 


USA vill byta ut sina gamla M16 och M4 karbiner och söker därför något nytt.

USA använder idag huvudsakligen karbinen M4. 2005 såg det ut som de flesta arméer föredrar korta karbiner i kalibern 5,56x45 mm. USA stod i begrepp att anta ett nytt vapensystem som skulle ersätta M16-familjen. Systemet kallades XM-8 som byggdes i samarbete med H&K bolag i USA.

XM8

 

XM8 systemet     
 Källa: Defense Technical Information Center

 

källa http://www.dtic.mil/

 

Tekniska data HK XM8:
• Konstruktion: Gasuttag med vridbart slutstycke.
• Totallängd: 838 mm med utfälld kolv
• Piplängd 318 mm
• Vikt tomt vapen: 2,7 kg
• Magasinskapacitet: 30 patroner box, eller 100-skotts trumma.
• Eldgivning: Enkelskott och helautomatisk
• Eldhastighet: 750 skott/minut
• Max. effektiv skottvidd 400 m
• Kulvikt 4 gram
• Proj. mynningshastighet: 725 m/s

Nu har USA lagt ned projektet eftersom det var för mycket plast i vapnet. Plasten svarade inte mot kraven.

 

OICW

XM-8 är för övrigt för övrigt en spinn off effekt ifrån ett större projekt som drivs i USA som kallas OICW. Det är en förkortning som står för Objective Individual Combat Weapon. Även detta vapensystem är utvecklat av H&K.

Det består av ett granatgevär som kan skjuta iväg en 20 mm projektil upp till 1000 m och som är programmerad att luftbrisera rakt över fienden. De har också en PDW automatkarbin som baseras på G36 (se ovan) som skjuter vanlig 5,56 NATO ammunition med direktverkande eld. Vapnet är utrustat med en laser/datordel som läser avståndet och ställer in riktmedlen för de båda vapnen och ställer in temperingen på granaterna.

Problemet med detta system är att granaterna är för dyra till och med för USA. Dessutom är de små och ineffektiva med nuvarande teknologi. 20 mm är för klent, det krävs 40 mm eller mer. Dessutom är den traditionella automatkarbinen som sitter under för stor och klumpig!
Verkan i mål när det gäller 5,56 NATO patronen har visat sig bristande när det gäller vapen med så här korta pipor.

Hela projektet har nu lagts på hyllan i avvaktan på framtida nya utvärderingar och utveckling.

 

Till höger är

OICW tillverkad av H & K

US Army inväntar fler synpunkter i juli 2005 innan man går vidare. Vapnet är dyrt och granaterna är dyra.

Bild ifrån: H&K

 

 

 

OICW i sina beståndsdelar.

Överst kamera/laser/datorenhet
sedan i turordning uppifrån och ned.

Granatdelen med sitt 6-skotts magasin för 20 mm granater.

PDW delen baserad på H&K G36

Bajonett, 30-skotts magasin för PDW-vapnet och rem

Bild ifrån: H&K
 

[Top of the page]

 


 

Men nu har det förmodligen kommit ett svar på detta dilemma.

Vapenutvecklingen kan ta ett steg framåt med hjälp av

ETT HELT NYTT SVENSKT VAPENSYSTEM !

Nu finns det en ny liten MONSTER-patron som sett dagens ljus i Sverige och som har egenskaper som övertrumfar 5,56 NATO patronen när det gäller genomslag i pansarplåt och verkan i mjuka mål.
Ja den slår till och med igenom plåt som inte ens 7,62x51 PTR 10 klarar av! Läs mera!

Detta är en parallell till David och Goliat. Ny modern högteknologi slår gammal muskelkraft.

 

Ett helt ny svenskt vapensystem som bygger på
En helt ny patron  och En helt ny vapentyp

Läs mer om detta i artiklarna som det är länkat till ovan. Dessa artiklar är på engelska. (Senare kommer de att översättas till svenska.)

 

Källor: 

Nationella Insatsstyrkans chef för beväpningen.
CBJ Tech AB
Saab Bofors Dynamics
FN Herstal 
FMV.
H&K. 
Defense Technical Information Center
http://www.globalsecurity.org/
Izmash JSC.
Valery Shilin.
Jane's International Defence.

[Top of the page]

 

Åter till sidan med
olika artiklar