Soldatens Skyldigheter,
I Fred Och I Fält
Af
C. J. v. H.
Major och Ridd.
1769
Frukta Gud
Ära Konungen
Tjena troget.
Soldater:
Böra vara oförskräkte, trogne, nyktra och litet högfärdige, då äro de hedrade, undgå straff, vinna sina Förmäns kärlek, bibehålla hälsan och nödlös utkomst.
§.1.
Hemma i Landet, hålla Torpet vid magt, plantera väl Jordpäron eller Potates, vänja sig vid Geväret, som ett roligt tidsfördrif, bära Cronans Bref och Ordres; förtjena med Handtvärk eller arbete; sin lättja, som föder sjukdom och älende, visa sig snygg och propre på Kyrkparaden, altid håret uplagt, upknutit och i papper.
2§.
Vid möten vaksam, väl klädd, ofta ömsa lintyg och strumpor, så orenlighet svett och ohyra ej får taga öfer hand; qvick och färdig i Exercisie och dess öfriga skyldigheter, vagta sig för spel och fyllerie.
3.§.
På Tåg och Marcher, noga vårda Gevär och Mundering för eld och smuts; intet dricka då man är varm och minst orent vattn. Aldrig Pipan i Banduliret, röka litet, heldre tugga tobak, papper eller sticka af björk eller ene, at förekomma törst; altid glad, sjunga visor, berätta sagor och roliga tidsfördrif, intet lägga sig i Solen at sofva eller med magen mot jorden, mindre göra sig ledig innan han fått alt sitt tilbehör i ordning och tvättat fötterna, dock ej när de äro svettiga.
4.§.
Vid arbets-Commendering, är sund spis och varm mat nödig; agta sig för vådeliga bördor och vårdslösa åtag, at den ena ej sviker den andra; vårda klädren, som bäst kunde ske, om Soldaten hemifrån har et förkläde och armfoder af buldan eller grof väf.
5.§.
I Garnison altid snugg, hushålla noga, intet vräka sig på söliga ställen med Munderingen. På lediga stunder ansa kläder och Geväret; hvaran eller tredje dag varm mat, intet öfver en sup Brännvin, men i det stället litet godt dricka. På lediga dagar skaffa sig arbete, som ej kan fela den, som är nyckter och trogen.
6.§.
I Fält, äger Soldaten största värde af ett oförskräkt hjerta, och snabt utförande af dess skyldigheter; Den karl har altid varit lyckligast, som måst fådt visa sig för fienden: Man bör som en viss och skamfull död, agta sig, at ej komma oqväst på Lazaretter och sjukvagnar, ty man har sedt vid alla krig, då en med heder fått dö för fienden, har fyra med föragt ömkeligen förgåts på sjukhusen; och den som fruktat döden, har oftast varit fegare, än den med frimodighet skydt ingen fara. Han bör (Soldaten) vänja sig at koka så ofta möjeligt är, om ej annat än bröd och vattn med litit grönt i flaskan; tvätta och bota lintyg och strumpor, fötterna torra och rena; aldrig lemna ur agt sit Gevär och Ammunition, agta det för eld och väta. Äta så ofta han får och sofva så ofta han är ledig.
7.§.
Under Sjö-Expeditioner, bör man äta och sofva litet, oftast ömsa och vädra sina kläder, agta sig för ohyra, känna sit rum och sina sidomän så väl der, som i Bataillon.
8.§.
I stånd och Cantoner Quarter, hålla ordning och propriete, vårda elden, ansa sit Gevär och Mundering, ofrast liquidera med vården, vagta sig för skuld och klagomål.
9.§.
Corporalen och Granadeuren har i agt taga samma skyldigheter, och dem tilkommer äfven förelysa de andra med goda exempel.
10.§.
Förnämligast åligger Corporalen, at noga underrätta sig, om de Ordres han får, dem med alfvare och myndighet precise värkställa, samt noga efterse, at de til alla delar blifvit efterlefvade, förekomma sielfsvåld och oredor. Han bör til pricka vara underrättad om sit Corporalskap, hvars och ens enskylta hushåldning och upförande, Gevär, Mundering, Amunition, arbete och näring, kynne och okynne. Han bör vara vaksam, qvick och trogen, dess efterrättelser och raporter säkra och korta, således bör han beflita sig at kunna skrifva och läsa Ordres.
Obs.   De som hafva hvitt i Munderingen, äro försedde med en bit krita, och de som hafva gult, med en bit kyllerfärg.
Musikanter, Trumslagare
och
Pipare:
De bör kunna något handtvärk; frisera hår, handla med åtskilligt smått til sin bättre utkomst. Groft och tungt arbete är dem mindre tjenligt, de böra i agt taga hvad Soldaten är föreskrifvit, om hushåldning och propriete, hålla sina Instrumenter rena, blanka och i ordning; vara muntra och lögliga.
Obs.   Trumslagare altid försedde med dubbla trumfällar och snören, samt krita och trippet.
Profossen:
Bör vara handfast, driftig, och se hiskelig ut; han bör hålla rent i Corps de Garde och Läger; ordning hos Arestanter, vara Fiscal på Marquententare och Månglerskor, och gå Väbeln tilhanda.
Kort Beskrifning
At
Bevara Soldatens hälsa.
Han bör vid alla tilfällen vara försedd med litet salt, ingefära och lök til sin matlagning, grönt felar sällan, således kan han ofta hafva kål eller soppa, som bäst underhåller lif och hälsa; Fotsockor af linne smorde med talg, håller fötterna rena och hela; långa naglar, stora skor, och klumpsiga strumpor, äro skadeliga.
Prepareradt qvcksilver insydt i byxjorden, emot ohyra.
En eller par af de lätta torra svampar at stilla blod, några enbär at röka med, och koka i vatn på sjön och i qvarteren.
Litet såcker som blandas med spindelväf at läka sår.
Grå, ullgarn, fin och grof nål, kam, tvål, puder och borsta, utgjör det förnämsta i hela des hushållning.

 

Mats INDEX